Što je LAG?

Lokalna akcijska grupa je tijelo osnovano u EU  sa svrhom podrške ruralnom razvoju.

Objedinjuje predstavnike malih i srednjih poduzeća, lokalne samouprave, neprofitnih organizacija i drugih dionika iz različitih područja, koji se zajedno dogovaraju o zajedničkom prIstupu u cilju razvoja njihove regije.

Osnovan  je kao neprofitna i nestranačka organizacija.

Pravni oblik LAG-a je Udruga registrirana sukladno Zakonu o udrugama

LAG je pravna osoba s usvojenim statutom, definiranim ciljevima i usvojenom lokalnom razvojnom strategijom te mogućnošću da novi zainteresirani dionici mogu lako pristupiti

LAG čini novi oblik interesnog udruživanja i javno-partnerskog povezivanja na određenom području koje predstavlja zaokruženu zemljopisnu mikroregiju, a utemeljen je na primjerima dobre prakse razvijenih zemalja EU.

LAG obuhvaća jasno definirano i zemljopisno kontinuirano područje te stanovnike unutar pet ili više jedinica lokalne samouprave (općina, grad).

Zemljopisni kontinuitet područja se ostvaruje tako da jedinice lokalne samouprave tj. naselja moraju imati međusobno direktni kontakt bilo kopnom, morem ili vodom.

  • LAG predstavlja ruralno područje s više od 10.000, a manje od 150.000 stanovnika
  • Jedno naselje može pripadati isključivo jednom LAG-u
  • Sjedište LAG-a se nalazi unutar područja koje obuhvaća LAG

Članovi LAG-a mogu biti fizičke i pravne osobe.

 

ŠTO LAG RADI?

Aktivnosti LAG-a obuhvaćaju informiranje, obuke, savjetovanja i provođenje konkretnih projekata koji su definirani LRS-om.

  • priprema i promiče lokalnu razvojnu strategiju te odgovara za njenu provedbu
  • pokreće razvoj u svojoj zajednici s ciljem podizanja standarda života
  • koristi širi pogled u procjeni lokalnih resursa i promiče otvorenost prema novim idejama
  • uspostavlja veze i njeguje dijalog – vertikalno i horizontalno
  • daje podršku pokretačima projekata, nadzire provedbu i provodi procjenu uspješnosti, odnosno upravlja na prilagodljiv način
  • raspolaže financijskim sredstvima za razvoj područja LAG-a

Na temelju lokalne  strategije razvoja područja LAG-a (LRS), objavljuje natječaje za dodjelu sredstava, savjetuje, administrira, procjenjuje i bira projekte koji će se financirati (Mjera 19.2. PRR RH 2014-2020)

U Hrvatskoj postoji 56 LAG-ova. Rasprostiru se na površini od 52.190,05 km², što čini 92,30% ukupne površine Hrvatske. Na području LAG-ova živi 2.446.567 stanovnika, što čini 57,10% ukupnog stanovništva Hrvatske.

Hrvatski LAG-ovi obuhvaćaju 531 jedinicu lokalne samouprave (121 grad i 410 općina), što čini 95,50% ukupnog broja jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj.

hrvatski lag ovi watermark

SLIKA POVEZNICA  http://www.hmrr.hr/hr/leader/hrvatski-lagovi/

 

LAG Frankopan

LAG Frankopan osnovan je 2011-te godine. LAG Frankopan obuhvaća područje općina Bosiljevo, Cetingrad, Generalski Stol, Josipdol, Plaški, Saborsko i Tounj te gradova Slunj, Ogulin i Otočac. Prostor LAG-a administrativno pripada području Karlovačke i Ličko-senjske županije.

Površina LAG-a je 2.392,48 km² te obuhvaća 4,23% kopnenog teritorija države, što ga čini jednim od najvećih LAG-ova u Republici Hrvatskoj. Prostor LAG-a obuhvaća 250 naselja u kojima, prema popisu 2011., živi 42.367 stanovnika.

Prosječna gustoća stanovnika od 16,19 st/km² daleko je ispod državnog prosjeka te područje LAG-a svrstava u iznimno ruralna područja Republike Hrvatske. LAG je osnovan kao udruga građana čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave, lokalne javne ustanove poput škola, predstavnici lokalnog poslovnog sektora te udruge građana iz ruralnih sredina.

Zemljopisnu specifičnost ovog područja predstavlja značajna visina Kleka, od 1182 metra nadmorske visine, te Kule Bjelolasica od 1500 metara nadmorske visine, koja je i najviši vrh Karlovačke županije, ali i područje PP Velebit. Cijelo područje LAG-a pripada prostorno-planskoj cjelini Središnja Hrvatska, odnosno, Ogulinsko - Plašćanskoj dolini te Velebitskoj visoravni, koja pripada dinarskom sustavu, i jugozapadnom Kordunu. Stoga je i najzNačajnija karakteristika ovog prostora krško podzemlje, po svojoj ukupnoj veličini podzemnih prolaza, najveće u Hrvatskoj. Područje LAG-a karakteriziraju jedne od najljepših krških rijeka Hrvatske, poput Gacke, Dobre, Mrežnice (u proglašenju Regionalnog parka), te Slunjčice, koja već ima status zaštićenog krajobraza. Cijelo područje LAG-a gravitira u nekoliko lokalnih urbanijih središta, Otočcu, Ogulinu i Slunju, dok zahvaljujući autocesti, cijeli prostor je brzom vezom spojen sa županijskim središtem Karlovcem, te Zagrebom i Rijekom. Grad Ogulin, kao najveće naselje na području LAG-a i prostor kojem gravitiraju lokalni stanovnici, odabran je za sjedište LAG-a. Na sjeveru i zapadu, područje LAG-a graniči s područjem LAG-a Gorski Kotar, na sjeveroistoku graniči s područjem LAG-a Vallis Colapis, a na istoku s prostorom LAG-a Petrova Gora, dok na jugu graniči s područjem LAG-a Lika Takva prostorna konstelacija čini najjaču koncentraciju implementacije LEADER pristupa u Republici Hrvatskoj, a Karlovačka županija u njega je uključena ukupnim svojim prostorom, izuzev samog urbanog naselja Karlovac. Zemljopisni položaj LAG-a pruža mu velike komparativne prednosti u odnosu na druga područja, posebno u kontekstu razvoja integriranog europskog i svjetskog gospodarstva, prvenstveno radi njegova velikog značaja u povezivanju sjevernog i južnog dijela Republike Hrvatske odnosno, Središnje i Jadranske regije, budući se nalazi na paneuropskim transferzalama, Sjever-Jug i Jadransko-jonskoj transferzali. Isto tako, zemljopisni položaj LAG-u omogućuje velik razvoj prekogranične suradnje, budući na sjeveru graniči sa Slovenijom, a na jugu s Bosnom i Hercegovinom. No zasigurno je najveći značaj prostora LAG-a u njegovu geostrateškom položaju, on je direktna veza između sjeverne, istočne i središnje Hrvatske sa zapadnim i južnim dijelom zemlje, odnosno, kontinentalnog i primorskog dijela Republike Hrvatske.