Agro Arca

Opci uvjeti izlaganja

Organizator izlozbe AGRO ARCA 2019. je Udruga inovatora Hrvatske, shod no pravilima IFIA­
Medunarodne federacije nacionalnih saveza inovatora, uz podrsku Hrvatske zajednice tehnicke
kulture.

1. Opci uvjeti primjenjuju se za sve izlagace.

2. Pravo sudjelovanja na izlozbi imaju pravne i fizicke osobe u skladu s Opcim uvjetima
izlaganja.

3. Na izlofbi AGRO ARCA 2019 dopusteno je izlagati inovacije u poljoprivredi, prehrambenoj
industriji i poljoprivrednoj mehanizaciji, te nove proizvode i tehnologije iz podrucja
strojarstva, elektrotehnike, informatike, fizike, mehatronike, kemije, biologije, medicine i
drugih prirodnih i tehnickih pcdrucja vezanih za poljoprivredu.

4. Prijave za sudjelovanje primaju se najkasnije do 8. travnja 2019. u 16:00 sati.

5. Prijave pristigle izvan roka navedenog ut. 4. Opcih uvjeta izlaganja bit ce odbacene.

6. Valjano dostavljena prijava ujedno se smatra i ugovorom zakljucenirn izmedu izlagaca i
organizatora kojim izlagac potvrduje da prihvaca uvjete izlaganja. lzlagac je duzan prijavu
vlastorucno potpisati, a ako je izlagac pravna osoba, duzan je prijavu ovjeriti pecatorn. U
slucaju ispunjavanja prijave na on-line obrascu ista je pravovaljana bez pecata i potpisa i
njenim ispunjavanjem izlagac prihvaca uvjete izlaganja.

7. Minimalni lzlozbeni prostor po inovaciji je 2 m2, osim u slucaju izlozbenog prostora TIP A gdje
jedna inovacija dolazi na 1 m'.

8. Nakon zaprimljene prijave organizator ce izlagacu ispostaviti ponudu za narucene usluge.
lzlagac je dufan izvrsiti placanje prema ponudi najkasnije do 18. travnja 2019.u 16:00 sati.

9. Uplatom izvrsenorn prema ponudi izlagac osigurava svoj izlozbeni prostor.

10. Ukoliko izlagac ne izvrsi uplatu u roku utvrdenom ut. 8. Opcih uvjeta izlaganja ili do
navedenog roka obavijesti organizatora da odustaje od izlaganja, izlagacu nece biti osiguran
tzlozbent prostor i duran je organizatoru platiti 75 % cijene narucenog izlozbenog prostora.

11. Ukoliko izlagac otkaze sudjelovanje na izlozbi izvan roka utvrdenog u t. 8. Opcih uvjeta
izlaganja, duzan je organizatoru platiti punu cijenu narucenog izlozbenog prostora.

12. Tehnicki dio pripreme izlozbenog prostora organizator se obvezuje izvrsiti do
24. travnja 2019. godine do 15:00 sati.

13. lzlagac moze zapoceti s radom na uredenju svog izlozbenog prostora dana
24. travnja 2019. od 15:00 sati.

14. lzlagac je dufan na dan sluzbenog otvaranja izlozbe, najkasnije do 9:00 sati, opremiti
izlofbeni prostor izlozbenim sadrzajern.

Sluibeno otvaranje izloibe odriat ce se 25. travnja 2019. s poiietkom u 11:00 sati.

15. U slucaju zahtjeva izlagaca za dodatnim radovima, opremom ili narnjestajern na izlozbenom
prostoru, organizator ce izlagacu iste dodatno naplatiti u skladu s vazecirn cjenikom.

16. lzlagacu nije dopusteno odnositi izloske s njegovog izlozbenog prostora prije sluzbenog
zatvaranja izlozbe koje ce se odrzaf 27. travnja 2019. godine. u 16:00 sati

Radno vrijeme izloibe je od 10:00 do 19:00 sati za posjetitelje i od 9:45 do 19:15 sati za
izlagale.

17. Organizator osigurava zastitarsku sluzbu tijekom trajanja lzlozbe, no nije odgovoran za stetu,
gubitke ili otudenje izlagacevog vlasnistva nastale tijekom radnog vremena izfozbe.

18. la vrijeme trajanja izlozbe izvrsit ce se ocjenjivanje izlozaka i najuspjesnijim izlagaclma i
izloscima dodijeliti nagrade i priznanja sukladno Pravilniku 0 nagradama i priznanjima AGRO
ARCA.

19. la odrzavanje clstoce izmedu izlozbenih prostora brine organizator, a sam izlozbeni prostor
odrzava izlagac.

20. Cijene lzlozbenog prostora iskazane su bez PDV-a, temeljem cl. 90. st. 1. i 2. lakona 0 PDV-u.

21. Ugovorne strane su suglasne da sve eventualne sporove nastale u ostvarivanju ovog
sporazuma rjesavaju sporazumno, a u protivnom ugovaraju nadleznost stvarno i mjesno
nadleznog suda.

Privola (suglasnost) za prikupljanje i obradu osobnih podataka
izlagaca na 11. medunarodnoj izlofbl inovacija u poljoprivredi,
prehrambenoj industriji i poljoprivrednoj mehanizaciji

AGRO AReA 2019.

Postovani,

svi programi u okviru 11. Medunarodne lzlozbe inovacija u poljoprivredi, prehrambenoj
industriji i poljoprivrednoj mehanizaciji AGRO ARCA 2019. u organizaciji Udruge inovatora
Hrvatske, bit ce medijski popraceni, fotografirani i snimani. Video snimke i fotografije
koristit cemo u promotivne svrhe manifestacije, u objavama na web stranicama Udruge,
nasih partnera i u medijima.

Za potrebe izlozbe izdat ce se i sluzbeni Katalog AGRO ARCA koji ce sadrzavati osnovne
podatke 0 inovaciji i i autoru.

Potpisom prijave za AGRO ARCU 2019. podrazumijeva se i vas pristanak na gore navedena
snimanja i fotografiranja te suglasnost za njihovu objavu u gore spomenutu svrhu, sukladno
Zakonu 0 provedbi epee uredbe 0 zastiti podataka.

Zahvaljujemo na razumijevanju i radujemo se Vasern dolasku,

Srdacan pozdrav,

Udruga inovatora Hrvatske

 

Napomena:

Prijavu za izlaganje, podatke o izložbenom prostoru i cjenik osnovnih elemenata konstrukcije pogledajte ovdje :